Stills from the set of Blizhniy Boy: Final Fight

David Carradine, Eric Roberts, Cary-Hiroyuki Tagawa, Gary Busey

David Carradine, Gary Busey

Eric Roberts

Cung Le

Who is this guy?

Cary-Hiroyuki Tagawa

Bolo Yeung

Oleg Taktarov

Blizhniy Boy: Final Fight AKA Blizhniy Boy: The Ultimate Fighter

View the trailer Here